La deixalleria és una instal·lació pública destinada a la recollida selectiva de residus de tots els veïnats del municipi. En aquesta es recullen materials recuperables, residus domèstics especials i els residus de les diferents fraccions de recollida selectiva, els quals es seleccionen en diferents contenidors i es porten a les plantes autoritzades de reciclatge o tractament.

A la deixalleria s’hi troba un operari que ajuda a separar correctament els residus i pren nota dels residus aportats. Per altra banda, la instal·lació consta de càmeres de seguretat per evitar abocaments incontrolats.

RECORDA: els residus s’han de separar correctament en les fraccions corresponents, no es poden mesclar!

- Paper i cartó
- Envasos de vidre
- Envasos lleugers
- Rebuig
- Roba i sabates
- Voluminosos
- Envasos fitosanitaris

- Ferralla
- Electrodomèstics
- Piles i bateries
- Olis usats minerals i vegetals
- Envasos contaminats
- Restes d'obra
- Plàstic dur
- Fluorescents i bombetes

Muro

Horari obertura:
- De dilluns a dissabte de 8:00 h a 20:00 h
- Diumenges de 8:00 a 13:00 h
Adreça: Avinguda Sant Vicenç S/N, Muro (Illes Balears)

Platja de Muro (àrea d'aportació)

Horari d'obertura: De dilluns a dissabte de 8:00 h a 14:00 h
Adreça: Carrer Circuit del Llac (prop de l’hospital)

Plaça Comte d'Empúries Hug IV, 1 - Tel. 971 86 00 36 - muro@gram.cat
Copyright: www.gram.cat