Dades estadístiques de la generació de residus al municipi

A continuació us presentem les dades de la recollida selectiva del municipi.

Ara fa tres anys des de la posada en marxa del sistema de recollida selectiva porta a porta de matèria orgànica al nucli urbà de Muro. Com es pot veure en el gràfic, durant el 2022 hem millorat en la recollida selectiva de les fraccions reciclables (paper, vidre, envasos lleugers i orgànica) mentre disminuim els kg recollits del rebuig, és a dir, els residus que no es reciclen i, per tant, s’incineren.

Durant el 2022 la recollida de selectiva ha augmentat considerablement arribant al 50,7% el mes de setembre, degut a la recolllida de la fracció orgànica als domicilis, enhorabona a totes i tots!

En el següent gràfic s’observen els percentatges de rebuig i selectiva (residus reciclables) de tot el municipi des de 2010 fins a l'actualitat. Tal com es pot observar, any rere any milloram els resultats, arribant el 2022 a un 47,5% de residus reciclables

En el següent gràfic es pot observar el percentatge de residus que es produeixen al municipi segons la seva procedència,destacant els produïts pels hotels.

En els dos gràfics que es presenten a continuació es mostra el percentatge que es recicla de cada fracció a tot el municipi pels anys 2019 i 2022, on es pot observar la reducció de ha sofert la fracció rebuig en front de l'increment de la matèria orgànica.

Plaça Comte d'Empúries Hug IV, 1 - Tel. 971 86 00 36 - muro@gram.cat
Copyright: www.gram.cat